HISTORISCHE DATA
Tusschen Het Geboortejaar En Het Sterfjaar Van Antonio Van Diemen
(1593 - 1645)

1593 Antonio van Diemen te Culemborg geboren.

1596
(23 Juni)
Eerste vloot van de Compagnie van Verre onder leiding van Cornelis de Houtman voor Bantam.

1597 De compagnie van Verre en de pas opgerichte Nieuwe Compagnie te Amsterdam smelten samen tot de "Oude Compagnie".

1598 Twee Zeeuwsche en twee Rotterdamsche Oostindische Compagnieën opgericht; tot de laatste behoort de z.g. Magelhaensche Compagnie. Een vloot van de Oude Compagnie onder Jacob van Neck verschijnt voor Bantam. Olivier van Noort vaart de wereld om.

1599
(Aug.)
Oprichting van de Nieuwe Brabantsche Compagnie.

1600 De Engelsche Oostindische Compagnie opgericht. De Middelbursche en het grootste deel van de Veersche Oostindische Compagnie komen tot fusie.
(Dec.) De Oude compagnie te Amsterdam en de Nieuwe Brabantsche Compagnie vereenigen zich tot de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam.

1601 Oprichting van de Delfsche Oostindische Compagnie en die van het Noorderkwartier.

1602
(20 Mrt.)
De Staten-Generaal verleenen octrooi aan de Vereenigde Nederlandsche Oostindische Compagnie (V.O.C.) en maken daardoor een einde aan de z.g. wilde vaart.

1603
(30 Mei)
Admiraal Sebald de Weert op Ceylon vermoord.
(20 Aug.) Loge der V.O.C. te Bantam gesticht.
(October) Loge te Japara gesticht.
(November) Loge te Grissee gesticht.

1604
(31 Dec.)
Eerste vloot der V.O.C. onder Steven van der Haghen op de reede van Bantam.

1605
(25 Febr.)
Door vestiging van het Nederlandse oppergezag op Ambon door Steven van der Haghen, waar Frederik de Houtman optreedt als gouverneur, de eerste souvereiniteitsrechten uitgeoefend. Aanvang van het Hollandsche koloniale rijk.
(Juli) Steven van der Haghen sluit het eerste monopolie-contract op de Banda-eilanden. Eerste Hollandse loge in Coromandel gevestigd.

1606 Cornelis Matelief de Jonge belegert tevergeefs Malaka.

1607
(22 Dec.)
Jan Pietersz. Coen en Jacques Specx zeilen als onderkoopman met de vloot van den admiraal Verhoeff naar Indië

1609
(9 April)
Sluiting van het 12-jarig bestand met Spanje.
(22 Mei) De admiraal Verhoeff op Banda Neira vermoord.
(1 Sept.) Instelling van de functie van Gouverneur-Generaal en van den Raad van Indië bij instructie van Heeren-XVII.
(20 Sept.) Jacques Specx, bevorderd tot opperkoopman, wordt de eerste vertegenwoordiger der V.O.C. in Japan en daarmede de grondlegger van den handel der Compagnie op Japan.
(najaar) Jacques l"Hermite koopt van den regent van Jacatra voor 1200 realen een stuk grond om daarop een loge der V.O.C. te stichten.
(27 Nov.) Pieter Both door de Staten-Generaal aangesteld tot eersten Gouverneur-Generaal.

1610
(19 Dec.)
Aankomst van Pieter Both in Bantam.

1611
(28 Jan.)
Pieter Both hernieuwt het contract met den regent van Jacatra.

1613
(9 Febr.)
Jan Pietersz. Coen arriveert als opperkoopman en commandeur over 2 schepen in Bantam.
(17 Febr.) Resolutie van Heeren-XVII, waarbij wordt bepaald dat de directeur-generaal van den handel moet resideeren in Jacatra.
(20 Febr.) Gerard Reynst door Heeren-XVII benoemd tot Gouverneur-Generaal.
(Oct.) Jan Pietersz. Coen benoemd tot boekhouder-generaal en hoofd der kantoren in Bantam en Jacatra.

1614
(Mrt.)
De Staten-Generaal verleenen octrooi aan de door Isaäc Lemaire opgerichte Austraal-Compagnie om een derden weg naar Indië te zoeken.
(6 Nov.) De Gouverneur-Generaal Pieter Both geeft het bewind over aan zijn opvolger Gerard Reynst.
(13 Nov.) Jan Pietersz. Coen benoemd tot directeur-generaal van den handel en tot lid in den Raad van Indië.
(9 Dec.) Vergeefsche aanval op Malaka door Steven van der Haghen.

1615
(10 Apr.)
Poeloe Ai in bezit genomen.
(7 Dec.) De Gouverneur-Generaal Gerard Reynst overlijdt in Jacatra.

1616 Antonio van Diemen wordt koopman in Amsterdam.
(19 Juni) Dr Laurens Reael door den Raad van Indië aangewezen tot Gouverneur-Generaal.
(8 Oct.) Contract tusschen den regent van Jacatra en Jacob Breekveldt inzake het hebben van een compagniestuin aan de Tjiliwoeng.

1617 Faillissement van Antonio van Diemen in Amsterdam.
(16 April) Verloren zeeslag bij Manilla tegen de Spanjaarden.
(23 Aug.) Heeren-XVII verleenen ontslag aan Dr Laurens Reael als Gouverneur-Generaal en benoemen in zijn plaats Jan Pietersz. Coen.

1618
(4 Jan)
Antonio van Diemen vertrekt onder den naam Thonis Meeuwisz als adelborst met het schip Mauritius naar Indië.
(30 April) Jan Pietersz. Coen ontvangt het bericht van zijn benoeming tot Gouveneur-Generaal.
(8 Aug.) Javanen loopen de loge in Japara af.
(20 Aug.) Mislukte aanslag op Pangéran Gabang op Jan Pietersz. Coen.
(22 Aug.) Aankomst van Antonio van Diemen in Bantam.
(12 Sept.) De Engelsche vlootvoogd Martin Pring verschijnt met 4 schepen op de reede van Jacatra.
(5 Oct.) De bezetting van de loge te Jacatra opgevoerd tot 100 man.
(22 Oct.) In overleg met 24 vertegenwoordigers der V.O.C. besluit Coen om de loge te Jacatra te versterken tot een fort.
(8 Nov.) Japara getuchtigd door Arent Martsz.
(9 Nov.) Martin Pring vertrekt met zijn vloot naar Bantam.
(Dec.) Sir Thomas Dale verschijnt met een Engelsche vloot op de reede van Bantam.
(13 Dec.) De Engelschen in Bantam houden een biddag als inleiding voor hun optreden tegen de Hollanders.
(15 Dec.) De Engelschen nemen het schip "De Zwarte Leeuw" met een lading komende van Patani.
(23 Dec.) Coen laat de Engelsche loge in Jacatra verwoesten.
(24 Dec.) Pieter van den Broeck benoemd tot commandant over het fort Jacatra. Luitenant Jansz en 7 anderen gesneuveld bij een uitval naar een vijandelijke batterij in Jacatra.
(25 Dec.) Eerste prediking in het fort Jacatra.
(30 Dec.) De Engelsche vloot in het zicht. Coen begeeft zich aan boord van "De Oude Zon".
(31 Dec.) Coen zeilt met 7 schepen de Engelsche vloot van 11 schepen tegemoet.

1619
(2 Jan.)
Onbeslist gebleven gevecht tusschen de Engelsche en de Hollandsche vloot in de Straat Soenda.
(3 Jan.) Coen vertrekt met zijn vloot naar de Molukken om versterking te gaan halen.
(6/7 Jan.) Het schip "De Zwarte Leeuw" verbrand.
(13 Jan.) Het fort Jacatra in zijn 4 bastions gereed. Beschieting van de desa Jacatra.
(14 Jan.) De vredesvlag op het fort Jacatra geheschen.
(19 Jan.) Vredescontract gesloten met den regent van Jacatra.
(22 Jan.) Pieter van den Broeck en enkele anderen verraderlijk gevangen genomen door den regent van Jacatra. Pieter van Raey neemt het commando over het fort Jacatra over.
(30 Jan.) De Engelsche vlootvoogd eischt het fort Jacatra op. Besluit van den fortraad om met de Engelschen te onderhandelen.
(1 Febr.) Besluit tot overgave van het fort Jacatra aan den Engelschen. De rijksbestuurder van Bantam grijpt in.
(2 Febr.) Jacatra door de Bantammers onderworpen. Einde van het zefstandige Jacatraansche rijk.
(8 Febr.) Besluit van den fortraad om het fort Jacatra over te geven aan de Bantammers.
(14 Febr.) Vertrek van de Engelsche vloot van Jacatra's reede.
(15 Febr.) Bededag in het fort Jacatra onder leiding van dominee Hulsebos.
(3 Mrt.) Het schip "Tijger" met het kapitaal uit het fort Jacatra naar de Molukken gezonden.
(12 Mrt.) Op plechtige wijze aan het fort Jacatra de naam Batavia gegeven.
(21 Mrt.) Aftreden van Dr Laurens Reael als Gouverneur-Generaal. Hij geeft bij Batsjan het bewind over aan Jan Pietersz. Coen.
(9 April) Vernieling van de Bantamsche batterijen.
(9 Mei) Aankomst van Pieter de Carpentier en Andries Soury, leden in den Raad van Indië, in het fort Jacatra als voorloopers van Jan Pietersz. Coen.
(23 Mei) Japara opnieuw getuchtigd.
(28 Mei) Jan Pietersz. Coen verschijnt met een vloot op de reede van Jacatra.
(30 Mei) Verovering van Jacatra door Jan Pietersz. Coen.
(7 Juni) Coen verschijnt met een vloot voor Bantam.
(9 Juni) Vrijlating van de ongeveer 100 gevangen uit Bantam.
(27 Juni) Veroordeeling van het beleid van Jacatra's fortraad.
(30 Juni) Besluit tot de blokkade van Bantam.
(Juni of Juli) Antonio van Diemen gaat over naar de generale boekhouding.
(17 Juli) Verdrag tusschen de Engelsche en de Hollandsche Oostindische Compagnie te Londen gesloten.
(18 Juli) Begin van de blokkade van Bantam.
(26 Juli) Hendrick Jansz. neemt 2 Engelsche schpen bij Patani.
(2 Aug.) Beschieting van Bantam.
(12 Aug.) Engelsch schip in Straat Soenda genomen.
(2 Oct.) Antonio van Diemen wordt assistent.
(11 Oct.) Willem Jansz. verovert 4 Engelsche schepen bij Tikoe.
(11 Oct.) Reeds 400 Chineezen in Batavia.
(17 Oct.) Mislukte aanslag op Jan Pietersz. Coen.

1620
(27 Mrt.)
Aankomst in Indië van het bericht over het met de Engelschen in Londen gesloten accoord.
(29 Mrt.) Benoeming van een baljuw en aanwijzing van de grenzen van Batavia.
(24 April) Raad van defensie ingesteld.
(Juni) Eerste vloot van den raad van defensie naar Manilla.
(15 Aug.) Instelling van het college van schepenen voor de stad Batavia.
(15Aug.) Regeling der civiele en crimineele procedure binnen Batavia.
(15 Aug.) Wapen voor Batavia vastgesteld.
(18 Aug.) Statuut betreffende het uitgeven van grond. Vaststelling van politie-maatregelen. Instelling van het notariaat in Batavia.

1621
(4 Jan.)
Aanstelling van een hoogen raad tijdens Coens afwezigheid.
(13 Jan.) Coen vertrekt met een vloot naar de Banda-eilanden.
(21 Jan.) Eerste zitting van den Bataviaschen kerkeraad.
(14 Febr.) Aankomst van Coen in Amboina.
(4 Mrt.) Jacatra door Heeren-XVII officieel herdoopt in Batavia.
(11 Mrt. t 16 Mei) Coen onderwerpt de Banda-eilanden.
(9 April) Einde van den wapenstilstand met Spanje.
(Oct.) Tweede vloot van den raad van defensie vertrekt naar Malabar.

1622
(April)
De bastions Diamant en Robijn van het kasteel Batavia gereed gekomen.
(23 April) Vruchteloos beleg van Macao door een vloot onder Cornelis Reyersz. van Gouda.
(15 Juni) Voorstel van Mataram tot een gezamelijk optreden tegen Bantam afgewezen.
(24 Juni tot 7 Sept.) Gezantschap onder leiding van Dr de Haen te Karta in Mataram.
(8 Sept.) Aan Jan Pietersz. Coen als Gouverneur-Generaal door Heeren-XVII eervol ontslag verleend. In zijn plaats Pieer de Carpentier aangewezen.
(22 Dec.) Octrooi der Vereenigde Oostindische Compagnie voor 21 verlengd.

1623
(21 Jan.)
Ontdekkingsreis van Jan Cartensz. van Emden naar Nieuw-Guinea.
(25 Jan.) Pieter de Carpentier door den Raad van Indië tot provisioneel Gouverneur-Generaal gekozen.
(31 Jan.) Antonio van Diemen bevorderd tot opperkoopman.
(1 Febr.) Aftreden van Jan Pietersz. Coen als Gouverneur-Generaal.
(2 Febr.) Coen vertrekt als admiraal der retourvloot naar Holland.
(23 Febr.) Complot ontdekt van Gabriel Towerson om zich meester te maken van het fort op Amboina.
(9 Mrt.) Terechtstellling van de Ambonsche samenzweerders.
(24 Mei) Dr de Haen voor de tweede maal met een gezantschap naar Karta.
(19 Sept.) Aankomst van Coen in Zeeland.
(9 Oct.) Coen verdedigt in de vergadering van Heeren-XVII zijn vrijhandelstelsel en kolonisatieplannen.
(15 Dec.) 82 jongedochters, zoogenaamde Compagniesdochters, gaan scheep voor een volksplanting in Batavia.

1624
(Mei)
Coens reglement op den vrijen handel bij Heeren-XVII in behandeling.
(9 Aug.) De opperkoopman Jan Vos als ambassadeur naar den vorst van Mataram in Karta.
(23 Aug.) Besluit om het eiland Sebesi in Straat Soenda te bezetten, om aldaar de vestiging van een anti-Batavia door de Engelschen te voorkomen.
(26 Aug.) Stichting van het fort Zeelandia op Formosa, door de Chineezen afgestaan.
(1 Oct.) Oprichting van de eerste Wees- en boedelkamer in Indië.
(3 Oct.) Jan Pietersz. Coen door Heeren-XVII opnieuw tot Gouveneur-Generaal benoemd.
(Dec.) De Engelsche Regeering werkt het vertrek van Coen naar Indië tegen.
(11 Dec.) De Engelschen stichten op het eiland Lagoendi in Straat Soenda een anti-Batavia na hun kantoor in Batavia te hebben verlaten.
(24 Dec.) Handelscontract met Perzië gesloten.
(Dec.) De rijksbestuurder van Bantam, Pangéran Aria Ranamanggala, legt zijn functie neer.

1625
(4 April)
De Nassausche vloot verschijnt na haar reis om de wereld in Amboina.
(8 April) Jan Pietersz. Coen trouwt met Eva Ment, geboren in 1605 te Amsterdam.
(17 April) De Staten-Generaal bevelen dat Coen niet naar Indië mag vertrekken. De Panembahan van Mataram verovert Soerabaja en neemt de titel van Soesoehoenan aan (wien alles onderworpen is).
(Juni) Antonio van Diemen wordt lid in den Raad van Indië als boekhouder-generaal.
(10 Juni) De Engelschen verlaten Lagoendi en vestigen weer een loge in Bantam.
(29 Aug.) De Nassausche vloot verschijnt op haar thuisreis in Batavia.

1626
(Mei)
Dood van Aria Ranamanggala, den voormaligen rijksbestuurder van Bantam.
(30 Mei) Eerste steenlegging voor een nieuw stadhuis in Batavia.
(Juni) Betrekkingen met Bantam feitelijk hersteld.
(zomer) Gezantschap naar Mataram in Tegal teruggewezen.
(7 Juli) Gerechtslieden van het Kasteel Batavia voortaan Raad van Justitie genoemd.
(1 Nov.) Het Noordwestelijk bastion van het Kasteel Batavia gereed gekomen (in aarde) en plechtig "Parel" gedoopt.

1627
(Febr.)
Antonio van Diemen wordt directeur-generaal van den handel.
(19 Mrt.) Jan Pietersz. Coen vertrekt incognito met de "Galjas van Hoorn" naar Indië.
(30 Juni) Het noordoostelijk bastion van het Kasteel Batavia in aarde en hout gereed gekomen en plechtig "Saffier gedoopt.
(27 Sept.) Jan Pietersz. Coen arriveert op de reede van Batavia.
(30 Sept.) Coen vervangt De Carpentier als Gouverneur-Generaal.
(12 Nov.) Pieter de Carpentier vertrekt als admiraal van de retourvloot naar Holland.
(24 Dec.) Mislukte Bantamsche aanslag op Coen en Batavia.

1628
(28 Jan.)
De Engelschen verlaten voor goed Batavia en trekken naar Bantam. De band tusschen het Engelsche en de Hollandsche Oostindische Compagnie practishc geëindigd.
(13 April) Kiai Ronggo verzoekt steun van Mataram tegen Bantam. Voorspel van de belegering van Batavia.
(25 Aug.) Belegering van Batavia door 10.000 man uit Mataram onder Toemenggoeng Baoereksa.
(22 Sept.) Aanval der Javanen op de redoute Hollandia afgeslagen.
(21 Oct.) Het Javaansche leger bij een uitval verslagen, waarbij Baoereksa sneuvelt.
(22 Oct.) Een nieuw en grooter leger slaat het beleg voor Batavia.
(25 Oct.) Jacques Specx benoemd door Heeren-XVII tot eersten Raad-ordinair.
(3 Dec.) Het beleg van Batavia door de Javanen van Mataram wordt opgebroken.

1629
(23 Mrt.)
Vrede met Bantam feitelijk tot stand gekomen.
(16 April) Verschijning van den Javaanschen spion Warga.
(19 Juni) Vonnis voltrokken in het zedendrama Pieter Cortenhoeff Sara Specx.
(24 Juni) De opnieuw verschenen Javaansche spion Warga door pijninging tot bekentenis gebracht van den voorgenomen aanval op Batavia.
(Juli) Jan Pietersz. Coen laat de rijstvoorraden voor een nieuw Javaansch leger in Tegal vernietigen.
(22 Aug.) Het groote leger uit Mataram verschijnt voor Batavia.
(17 Sept.) Uitval van de Hollanders onder Antonio van Diemen.
(20 Sept.) De Engelschen verlaten Bantam.
(21 Sept.) Dood van Jan Pietersz. Coen.
(22 Sept.) Coen begraven in het stadhuis van Batavia.
(24 Sept.) Jacques Specx door een tijdelijk aangevulden Raad van Indië gekozen tot provisioneel Gouverneur-Generaal.
(2 Oct.) De Javanen breken het beleg van Batavia op.
(7 Oct.) Aftocht van het Javaansche leger.

1630
(17 Jan.)
Huwelijk tusschen Antonio van Diemen en Maria van Aelst in Batavia voltrokken.
(April) Wederzijdsche pogingen om tot een vreedzame verhouding te komen tusschen de Compagnie en Mataram.
(5 April) Een Portugeesche vloot onder admiraal Don Nunez Alvarez Botelho vaart de rivier van Djambi op en bemachtigt een Hollandsch schip.
(7 Mei) De Portugeesche vloot in Djambi overrompelt het schip Walcheren, dat met volk en lading in de lucht springt.
(Juni) Herstel der goede betrekkingen met Japan.

1631
(8 Mrt.)
Antonio van Diemen vertrekt als admiraal der retourvloot naar Holland.
(6 April) De nieuwe stadsbuitengracht in Batavia aanbesteed.
(9 Oct.) Aankomst van Antonio van Diemen in Holland.

1632
(17 Mrt.)
Jacques Specx door Heeren-XVII teruggeroepen en Hendrik Brouwer voor 3 jaar tot Gouverneur-Generaal benoemd.
(17 Mrt.) Nieuw reglement rakende de generale directie en beleyt over de regeering in Indië door Heeren-XVII vastgesteld.
(29 Mrt.) Aanvang van den bouw van Batavia's kruiskerk, waarin vier jaar later het gebeente van Coen is overgebracht.
(April) Hendrik Brouwer vertrekt met het schip Zutphen als Gouverneur-Generaal naar Indië.
(27 April) Een Hollandsch gezantschap in Japara overvallen en naar Karta gevoerd.
(31 Juli) Antonie Caen vertrekt met 4 schepen als gezant naar Siam.
(najaar) Antonio van Diemen vertrekt opnieuw naar Indië.
(5 Sept.) Aankomst van Hendrik Brouwer in Batavia.
(6 Sept.) Jacques Specx geeft het bewind over aan zijn opvolger Hendrik Brouwer.
(1 Nov.) De bevolking van Batavia stijgt met 8000 zielen.
(25 Nov.) Aanbieding van een gedenkpenning aan Jacques Specx door Chineezen.
(3 Dec.) Jacques Specx vertrekt als admiraal der retourvloot met het schip Prins Willem naar Holland.

1633
(12 Febr.)
Antonio van Diemen aangewezen als opvolger van Hendrik Brouwer bij akte van surrogatie en substitutie van de Heeren-XVII.
(26 April) J. Carstensz verovert het Portugeesche fregat St. Anthonio.
(21 Juli) Aankomst van Antonio van Diemen in Batavia.
(4 Nov.) Nieuwe strijd ontbrand met Bantam als gevolg van het handeldrijven van Bantammers met de Molukken.

1634 Jacobus Cooper ondekt de Straat van Bengkalis op Sumatra en noemt haar Straat Brouwer. Steenen loge opgericht te Ajudha, de hoofdstad van Siam.
(Sept.) Een vloot onder Herman Gerritsz vertrekt naar het vijandige Makasar.

1635
(20 Juni)
Besluit tot oprichting van een weeshuis in Batavia.
(4 Sept.) Eerste contract met Bandjermasin gesloten.

1636
(1 Jan.)
Antonio van Diemen volgt Hendrik Brouwer op als Gouverneur-Generaal.
(5 Jan.) Hendrik Brouwer vertrekt als admiraal der retourvloot met het schip Nieuw Amsterdam naar Holland.
(begin) Kakiali, Kapitein-Hitoe op Amboina in ketenen naar Batavia gezonden. Daarna ontstaan hevige onlusten in de Molukken.
(29 Mrt.) De vorst van Bantam stelt drie eischen voor het herstel van den vrede, maar deze worden niet ingewilligd.
(5 Juli) Pieter Nuyts, gewezen gouverneur van Formosa, uit een 5-jarige gevangenschap in Japan ontslagen.
(begin Juli) Feitelijke wapenstilstand met Bantam.
(9 Nov.) Blokkade van Goa onder Jacob Cooper.
(30 Dec.) Antonio van Diemen gaat met een vloot van 17 schepen naar Ambon en de Molukken om een eind te maken aan de onlusten.

1637
(2 Jan.)
Het rijk geladen retourschip "Prins Willem" verongelukt tijdens een storm in de Straat Soenda.
(20 Jan.) Van Diemen verovert Luciella (Loesisala), de hoofdvesting der Moluksche onruststokers op Ceram.
(21 Jan.) Zeegevecht voor Goa ten nadeele der Portugeezen beslist.
(5 Mrt.) Tuchtiging van het eiland Boewangbesi (Haroeka) der Oeliassers.
(Mei) Kakiali in zijn oude waardigheid van Kapitein-Hitoe op Ambon opnieuw bevestigd.
(1 Juni) De rust op Ambon hersteld en in nieuwe contracten bezegeld.
(14 Juni) Strafexpeditie tegen Boeton.
(26 Juni) Antonio van Diemen sluit een overeenkomst van vrede met den Sultan van Makasar.
(8 Juli) Einde van de eerste Ambonsche reis van Antonio van Diemen.
(Aug.) Een Hollandsch jacht door Bantammers overvallen, hetgeen de vredespogingen tusschen Bantam en de Compagnie bemoeilijkt.
(28 Sept.) Commandeur Paulus Crooxq als buitengewoon gezant naar den Sultan van Djambi.

1638
(4 Jan.)
Adam Westerwolt levert slag aan de Portugeezen voor Goa.
(21 Jan.) Antonio van Diemen zeilt voor de tweede maal naar de Ambonsche kwartieren.Strafexpeditie tegen Boeton.
(1 Febr.) Het eiland Mauritius op last van Heeren-XVII door de Compagnie bezet.
(14 Mei) Baticalo op Ceylon ingenomen door Adam Westerwolt.
(23 Mei) Contract met den vorst van Ceylon ter hoofdplaats Kandi gesloten, waarbij de Hollandsche invloed op het eiland wordt geregeld.
(20 Juni) Antonio van Diemen slutie ene verdrag met den Sultan van Ternate, waarbij de grensscheiding in de Ambonsche kwartieren tusschen Ternate en de Compagnie wordt vastgesteld.
(4 Juli) Einde van de tweede Ambonsche reis van Antonio van Diemen.
(3 Nov.) Nog 43 Hollanders blijken als gevangenen in handen van den Soesoehoenan van Mataram.

1639
(begin Mrt.)
Vrede met Bantam tot stand gekomen.
(2 Mei) Anthony Caen verovert Trincomale op Ceylon.
(29 Mei) Opnieuw een Hollandsche loge in Bantam gesticht.
(2 Juni) Ontdekkingsreis van Matthijs hendriksz. Quasst en Abel Jansz. Tasman beoosten Japan.
(zomer) De Soesoehoenan van Mataram maakt zich meester van Oost-Java.
(22 Aug.) De Portugeezen verbannen uit Japan.

1640
(9 Febr.)
Negombo op Ceylon ingenomen door Philip Lucasz.
(13 Mrt.) Punto de Gale op Ceylon ingenomen door Willem Jacobsz. Coster.
(2 Aug.) Aanvang van het beleg van Malaka door Adriaan Anthonisz.
(Aug.) Willem Jacobsz. Coster op last van Radja Singha op Ceylon vermoord.
(8 Nov.) De Portugeezen heroveren Negombo op Ceylon.
(1 Dec.) Portugal maakt zich vrij van Spanje.

1641
(14 Jan.)
Verovering van Malaka door Minne Willemsz. Kaertekoe.
(Febr.) Handel met Tonkin bevestigd.
(Mrt.) Verdrag tot stand gekomen betreffende den tolvrijen handel met Atjeh en de westkust van Sumatra.
(11 Mei.) Het Hollandsche kantoor in Japan verplaatst van Firando naar het eiland Deshima.
(12 Juni) Een 10-jarige wapenstilstand gesloten tusschen Portugal en de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
(31 Juli) Het bericht van de Portugeesche revolutie bereikt Batavia.
(Sept.) Poging om versterkte plaatsen op Ceylon te veroveren eer de onderhandelingen met Portugal ook voor het Oosten gevolgen hebben.

1642
(14 Febr.)
Het bericht van den in Europa gesloten wapenstilstand bereikt Batavia.
(Febr.-April) Een Portugeesch gezantschap uit Goa te Batavia ter bespreking van een wapenstilstand ook in het Oosten.
(voorjaar) Poging van Engelsche zijde om op Banka een nieuw anti-Batavia te stichten in plaats van het gevallen Portugeesche Malaka.
(1 Juli) Afkondiging van de Bataviasche statuten, samengesteld door Mr Joan Maetsuycker.
(11 Juli) Een Javaansch gezantschap naar Mekka op last van Van Diemen uit het Engelsche schip Reformation gelicht en gevangen naar Batavia gevoerd.
(14 Aug.) Een Mataramsche vloot bij Palembang uiteen geslagen en de alleenhandel in peper met Palembang verkregen.
(26 Aug.) Begin van de ontdekkingsreis van Abel Jansz. Tasman en Frans Jacobsz. Visscher naar het Zuidland.
(najaar) De Spanjaarden uit Formosa verdreven door inneming van hun kasteel in San Salvador op Kelang.
(7 Oct.) Formosa volkomen in het bezit der Oostindische Compagnie.
(21 Oct.) Afkondiging te Batavia van het in Europa gesloten 10-jarig bestand met Portugal.
(24 Nov.) Pieter Boreel als commissaris naar Malaka en de westerkwartieren tot afkondiging van den wapenstilstand met Portugal.
(13 Dec.) Tasman en Visscher ontdekken Van Diemensland (Tasmanië)Ontdekking van Statenland (Nieuw Zeeland).

1643
(Jan.)
Eerste kind gedoopt in de Hollandsche of kruiskerk in Batavia.
(20 Jan.) Tonga-eilanden door Abel Tasman ontdekt.
(3 Febr.) Ontdekkingsreis van Maarten Gerritsz. De Vries, waarbij Saghalin wordt gevonden.
(6 Febr.) Fidji-archipel door Abel Tasman ontdekt.
(15 Juni) Einde van Abel Tasmans eerste ontdekkingsreis.
(30 Sept.) François Caron zeilt met een oorlogsvloot naar Ceylon.
(27 Nov.) Nagenoeg alle Hollanders in Cambodja vermoord.
(7 Dec.) Algemeen reglement voor de kerken in Indië vastgesteld.

1644
(9 Jan.)
Negombo op Ceylon heroverd door François Caron.
(29 Jan.) Begin van Abel Tasmans tweede ontdekkingsreis.
(23 Mrt.) Een oorlogsvloot naar Cambodja gezonden.
(22 Juli) Zeeslag bij Cambodja.
(Aug.) Poging tot moordaanslag op Antonio van Diemen.
(10 Nov.) Wapenstilstand tusschen de Compagnie en Portugal in Goa gesloten.

1645
(9 Mrt.)
Scheiding der landen tusschen de Compagnie en Portugal op Ceylon (verdeeling van het kaneel-monopolie).
(12 April) Cornelis van der Lijn aangesteld tot President over alle Raden van Indië.
(19 April) Dood van Antonio van Diemen.

Terug naar INHOUD